Главная | Регистрация | Вход | RSSПонеділок, 14.10.2019, 14:46

Горбанівське НВО "Загальноосвітня школа I-II ступенів-ДНЗ"

Меню сайта
Каталог статей
Свято квітів [0]
олімпійський тиждень [0]
День вчителя [0]
Форма входу
Фотоматеріали
[11.09.2015]
Олімпійський тиждень (2)
[21.09.2015]
Акція " Голуб миру" (0)
[28.09.2015]
Тиждень біології (0)
[13.10.2015]
День захисника України (0)
[30.10.2015]
Місячник шкільної бібліотеки (0)
Корисно
Національна дитяча гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія

Статут

СТАТУТ

Горбанівського навчально-виховного об ҆єднання

"Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ДНЗ"

(нова редакція)

с. Горбані

Загальні положення

1.1 Горбанівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад», Переяслав-Хмельницького району, Київської області є загальноосвітнім навчальним закладом, що заснований на майні спільної власності територіальних громад сіл Переяслав-Хмельницького району.

1.2. Юридична адреса Горбанівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» :

08464 с. Горбані

Переяслав-Хмельницького району

Київської області

тел. 2-11-17

1.3. Горбанівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школи I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Переяслав-Хмельницького району (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, має штамп, печатку з офіційною назвою відповідно до нормативних документів, самостійний баланс, рахунки в установах банків, бланки з офіційною назвою та інші реквізити.

1.4. Власником навчального закладу є Переяслав-Хмельницька районна рада (далі – Власник), яким делеговано повноваження щодо управління навчальним закладом відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації Київської області (далі – орган управління освітою). Власник затверджує статут, вносить до нього зміни та здійснює інші дії у відповідності до чинного законодавства України.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну,базову освіту;

- виховання громадянина України;

- задоволенні потреб громадян у нагляді, догляді,оздоровленні та вихованні дітей дошкільного віку;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традиції і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної ради України, актами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі - МОН), інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Переяслав-Хмельницької районної ради, розпорядженнями Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, наказами органу управління освітою, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 року №1204 та даним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та даним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена мова навчання – українська. Поглиблене вивчення предметів та профіль навчання запроваджується виходячи з побажань батьків та учнів, навчально-матеріальної бази закладу.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- формувати класи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі , коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організовувати заняття за індивідуальною формою навчання;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів української мови, математики, іноземної мови та інші, творчі групи вчителів, що займаються вирішенням проблемних питань, психологічна служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Власником та здійснюються комунальним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницька центральна районна лікарня» та комунальним закладом Переяслав-Хмельницької районної ради «Переяслав-Хмельницький Центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Структура і основна діяльність школи

2.1. Навчальний заклад складається з дошкільного навчального закладу, початкової школи, основної школи і здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Школа складається з двох ступенів:

I – початкова школа (4 роки);

II – основна школа (5 років).

Дошкільний навчальний заклад включає в себе 3 групи загального розвитку. Групи комплектуються за віковими ознаками. Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей урахуванням побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі до 20 осіб. Допускається формування різновікових груп чисельністю до 15 дітей.

Навчально-виховне об’єднання створює умови для підготовки дітей п’ятирічного віку до навчання в школі шляхом відвідування дошкільної навчальної групи, короткострокового перебування у ДНГ або групових та індивідуальних занять(за вибором батьків).

2.2. Для розвитку здібностей, талантів дітей створюються профільні класи або класи з поглибленим вивченням окремих предметів. Бажаючим учням надається право та створюються умови для прискореного закінчення школи, складання екзаменів екстерном відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за № 498/15189.

2.3. З дітьми, що не в змозі відвідувати заняття за умов тривалої хвороби навчання проводиться індивідуально.

2.4. Позакласне навчання і виховання є невід'ємною частиною навчально-виховного процесу та спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей, задоволення їх інтересів, духовних запитів.

2.5. За рахунок коштів батьків та інших добровільних внесків можуть додатково надаватись освітні послуги для розвитку здібностей дітей, задоволення їхніх освітніх інтересів.

2.6. НВО працює в режимі, що визначається існуючими санітарно-гігієнічними нормами та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Організація навчально-виховного процесу

3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених МОН, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується органом управління освітою.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Виховання і навчання дітей дошкільного віку здійснюється у відповідності до програм, розроблених Міністерством освіти і науки України, і є складовою частиною річного плану роботи школи.

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей, що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органу управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу ).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

зарахування дитини до дошкільного навчального закладу необхідно протягом календарного року батькам або особам , що їх замінюють подати заяву на ім’я директора навчального закладу, копію свідоцтва про народження, медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

3.6. У навчальному закладі для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу (далі – директор) на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня Днем знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на два семестри, відповідно до розпорядження МОН.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.9. За погодженням з органом управління освітою затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідемічної служби. Тривалість занять у ДНЗ: індивідуальних – 5-10 хв., групових 15-25 хв. Відповідно до вікових груп.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності вихователів.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Розклад занять складають вихователі дошкільного навчального закладу відповідно до вікових групп; затверджує директор навчально - виховного об єднання.

Дошкільний навчальний заклад працює за 5-денним робочим тижнем.Тривалість перебування дітей в дошкільному навчальному закладі – 9 годин. Режим роботи складається вихователями і затверджується директором НВО .

3.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань для учнів з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей.

3.13. У навчальному закладі визначення рівня навчальних досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів. У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у другому - рішенням педагогічної ради навчального закладу може даватися оцінка навчальних досягнень учнів за дванадцятибальною шкалою згідно розроблених критеріїв оцінювання чи словесна оцінка. У 3-11 класах оцінюється за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником чи головою атестаційної комісії.

3.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074.

3.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та предмету відповідно до профілю.

Переведення дітей у дошкільному навчальному закладі з однієї вікової групи в іншу, формування новостворених груп здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень).

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі: у разі хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час щорічної відпустки батьків, а також 75 днів у літній період.

Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись згідно медичної довідки про стан здоров’я дитини, за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють, коли дитина не відвідує заклад більше місяця без поважних причин, у разі несплати без поважних причин плати за харчування дитини на протязі 2 місяців. Адміністрація закладу зобов’язана письмово повідомити про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

3.17. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються МОН.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції проведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.18. Основною структурною одиницею кожного навчального предмету є тема, передбачена програмою. За тематичного оцінювання кожна оцінка, яку отримує учень, має бути результатом опанування ним конкретної теми. Тематичне оцінювання є обов’язковим і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці. Воно проводиться у терміни, передбачені навчальною програмою, календарним плануванням, відповідними рішеннями МОН.

3.19. Навчання учнів у випускних 4, 9 класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок проведення державної підсумкової атестації, а також порядок переведення й випуску учнів встановлюється МОН.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ).

Перевідними та випускними оцінками є всі оцінки 12-бальної шкали оцінювання, які виставляються у відповідний документ про освіту.

3.20.Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого - медико - педагогічної консультації. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.21.Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.22.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації; освітнього рівня дітей дошкільного віку – вимогам Базового компоненту дошкільної освіти. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602.

3.23.Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

3.24.За успіхи у навчанні для учнів за рішенням педагогічної ради встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: похвальний лист, похвальна грамота та стипендії ( в межах коштів, передбачених на ці цілі).

3.25.Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3.26.План проведення навчальних екскурсій та навчальної практики затверджується директором школи. Форми організації навчальної практики можуть бути різними.

3.27.Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

4.Учасники навчально-виховного процесу

4.1.Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- учні, вихованці;

- педагогічні працівники;

- бібліотекар;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні, вихованці мають право:

- доступність і безоплатність дошкільної , базової загальної середньої освіти;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною,культурно-спортивною, корекційно - відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4.Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, естетичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8.Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження директора, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами та доповненнями відповідно до наказу МОН України №1473 від 20.12.11 року “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників ”, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" . За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель-методист», «педагог-організатор-методист» та інші.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органу управління освітою, директора і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- у випадках нанесення дітьми матеріальних збитків навчальному закладу, відшкодовувати їх в повному обсязі.

4.13. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу

4.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

5. Управління навчальним закладом

5.1. Управління навчальним закладом здійснюється Власником, шляхом делегування своїх повноважень органу управління освітою.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади органом управління освітою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори або конференція колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу − зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу другого ступеня – класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить – один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, Власник, орган управління освітою.

Загальні збори (конференція):

- обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці директора та інших педагогічних працівників.

5.3.У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

5.3.1.Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2.Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, Власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та даному Статуту, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків,

Пошук
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації   Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту україни   Видавництво педагогічна преса   Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів   Всеукраїнська освітня мережа   Освітній портал «ПедПРЕСА»
Зробити безкоштовний сайт з uCoz